5 هزار نفر از کارمندان قراردادی شهرداری تبدیل وضعیت می شوند

Posted by

این خوراکی ها استرس شما را کم می کنند

امانی با بیان اینکه مقرر شده 5 هزار نفر از کارمندان قراردادی شهرداری را با برگزاری آزمون تبدیل وضعیت و استخدام رسمی کنیم، افزود: تعداد زیادی از نیروهای اداری در بدنه شهرداری بودند که طرف قرارداد آنها شرکت های تأمین نیروی انسانی در حدود 10 شرکت قرار داشتند، درحالی که اعتبارات آنها در اعتبارات عمرانی شهرداری دیده می‌شد، به همین دلیل در راستای تامین وضعیت آنها اقدام کردیم.

این خوراکی ها استرس شما را کم می کنند