عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ جزایر “پتیت‌تری”

Posted by

بارگذاری و آپلود اطلاعات روی مغز انسان!

عکس روز نشنال جئوگرافیک تصویر هوایی از جزایر پتیت تری (Petite Terre) در مجمع الجزایر گودالوپ است.

بارگذاری و آپلود اطلاعات روی مغز انسان!