گزارش پرونده قطار سمنان برای رئیس جمهور ارسال شده است

Posted by

بازتاب گفت‎وگوی روحانی و پوتین در رسانه‌های اروپایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده سانحه قطار سمنان بیان داشت: گزارشی برای پرونده سانحه قطار تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد که رئیس جمهور در این رابطه دستور بسیار خوبی دادند که نتیجه نهایی در دادگاه اعلام می شود.

بازتاب گفت‎وگوی روحانی و پوتین در رسانه‌های اروپایی