کمیسیون اقتصادی با طرح «تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها» موافقت کرد

Posted by

بازداشتی‌های مرتبط با انفجار منچستر به ۱۴ نفر رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این کمیسیون به تصویب رسید.

بازداشتی‌های مرتبط با انفجار منچستر به ۱۴ نفر رسید