طرح ضربتی مبارزه با موش در شمال تهران اجرا می شود

Posted by

بانک مرکزی:پرداخت وام با یارانه انتخاباتی نبود

معاون امور شهری و محیط زیست منطقه۳ از اجرای طرح ضربتی مبارزه با جوندگان موذی در سطح نواحی ششگانه این منطقه خبر داده است.

بانک مرکزی:پرداخت وام با یارانه انتخاباتی نبود