حزب با سابقه فرانسوی ها در آستانه فروپاشی

Posted by

بذر پاش:انتظار غیرواقعی از برجام از دلایل رکود است

حزب سوسیالیست فرانسه به دلیل بروز اختلافات داخلی با دو دستگی مواجه شده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

بذر پاش:انتظار غیرواقعی از برجام از دلایل رکود است