واکنش پوتین به تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه

Posted by

برآورد هزینه درمان شوماخر تا امروز

پوتین گفت: اقدامات اخیر آمریکا آشکارا با منافع دو کشور روسیه و آمریکا در تضاد است.

برآورد هزینه درمان شوماخر تا امروز