بی توجهی دولت به مبارزه با قاچاق کالا

Posted by

برانکو: اگر در لیگ وقفه نمی انداختند امتیازات بیشتری کسب می کردیم!

15 تا 25 میلیارد دلار رقم بسیار بزرگی است که می تواند موجب رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اشتغال تعداد زیادی از جوانان شود اما متاسفانه این مبلغ حاصل از قاچاق کالا تنها به جیب عده معدودی می رود که هیچ سودی به جامعه نمی رسانند.

برانکو: اگر در لیگ وقفه نمی انداختند امتیازات بیشتری کسب می کردیم!