رئیسی در جمع فعالان دانشجویی: نیامده ام که بروم؛ آمده ام که موفق بشوم!

Posted by

برای ازدواج به دنبال شبیه خود باشیم یا مکمل؟

صوت

برای ازدواج به دنبال شبیه خود باشیم یا مکمل؟