عیدی برانکو به پرسپولیسی ها/ رامین بخشیده می شود؟

Posted by

برای لاغر شدن این سه کار را قبل از صبحانه انجام دهید

طمئنا هواداران پرسپولیس در فصلى که قهرمانى در یک قدمى آنها قرار دارد و به دنبال این هستند تا با خاطره اى فوق العاده لیگ شانزدهم را خاتمه دهند و اکنون بهترین هدیه از سوى برانکو به آنها مى تواند بخشش و گذشت از خطاى رامین رضاییان باشد.

برای لاغر شدن این سه کار را قبل از صبحانه انجام دهید