مرکز خدمات درمان مادر و کودک تاسیس می شود

Posted by

برخورد جالب کمیته انضباطی با استقلال

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی بیان داشت: چهارچوب و الگوی معنایی تاسیس مراکز درمان اعتیاد کودکان زیر 6 سال به همراه مادران بر اساس تجارب کشورهای دیگر و همچنین تجارب بومی با کمک NGO ها تهیه شده است و به زودی اولین مرکز درمان اعتیاد مادر و کودک در تهران راه اندازی می شود.

برخورد جالب کمیته انضباطی با استقلال