نتایج اولیه از رأی مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی حکایت دارد

Posted by

بررسی فعالیت تبلیغاتی ۴ نامزد «جبهه مردمی» و تشکیل ستاد کاندیداها

پس از شمارش ۴۴ درصد از همه پرسی ترکیه، ۵۹.۴ درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت کردند. علاوه بر این، مطابق با قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اختیار تدوین قانون اساسی جدید و اعلان وضعیت فوق‌العاده داده‌شده است.

بررسی فعالیت تبلیغاتی ۴ نامزد «جبهه مردمی» و تشکیل ستاد کاندیداها