جنگ میان توئیتر و ترامپ ادامه دارد

Posted by

بسته سینمایی سیما در روز پدر

حساب کاربری ALT_USCIS@ به یک مرکز جامع برای انتشار دیدگاه‌های مخالف دولت امریکا تبدیل شده است و در حالی که به صورت مستقیم روی نظرات کاربران تأثیر می‌گذارد، توانسته است تعداد زیادی از آنها را با خود همراه کند

بسته سینمایی سیما در روز پدر