آشنایی با مسجد شجره

Posted by

بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند

کسانی که قصد ورود به مکه معظمه و بیت الله الحرام را دارند چه ساکن و چه مسافر باشند، بدون بستن احرام نمی‌توانند به این شهرمقدس وارد شوند. به نقاطی که حجاج در آن محرم می‌شوند، میقات گویند وبه تناسب مسیر ورود حجاج، شش میقات وجود دارد که مسجد شجره یکی از آنهاست.

بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند