سیاست جدید وزارت صنعت برای بومی‌سازی خودروها

Posted by

بقایی می تواند احمدی نژاد و مشایی را نماینده خود کند؟

داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی در حالی هنوز به‌عنوان یک چالش و پرسش بزرگ در صنعت خودرو کشور مطرح است که بخشنامه جدید دولت حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با فاصله گرفتن از الزام قبلی خود (داخلی‌سازی 40 درصدی) ساخت داخل را به نوعی در اختیار خودروسازان خارجی قرار داده است.

بقایی می تواند احمدی نژاد و مشایی را نماینده خود کند؟