ظریف: از امروز برجام یعنی «برنامه جامع اقتصاد مقاومتی.»

Posted by

بهترین یاران در کلام پیامبر (ص)

ظریف در جمع بندی اولویت های وزارت امور خارجه در سال جدید گفت: در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر اولویت اصلی ماست. از امروز برجام یعنی «برنامه جامع اقتصاد مقاومتی.»

بهترین یاران در کلام پیامبر (ص)