کلیات «طرح تأمین اجتماعی همگانی» در کمیسیون بودجه تصویب شد

Posted by

به حرف دانشمندان گوش بده

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات «طرح تأمین اجتماعی همگانی» در این کمیسیون خبر داد.

به حرف دانشمندان گوش بده