دزدیده شدن مدال کمال کامیابی‌نیا در جشن قهرمانی!

Posted by

بیانیه ضدایرانی رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا

ماهینی در خصوص دزدیده شدن مدال کمال کامیابی‌نیا گفت: مطمئن باشید او مدالش را پیدا می‌کند.

بیانیه ضدایرانی رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا