ساختمان هایی که جوان مرگ می شوند

Posted by

بی اطلاعی معاون بهزیستی استان تهران از وجود افراد بی‌خانمان در گورستان

یک کارشناس اقتصادی گفت: طول عمر ساختمان در کشور ما حول محور 35 تا 45 سال است و دولت باید برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی اقدامات اساسی انجام دهد.

بی اطلاعی معاون بهزیستی استان تهران از وجود افراد بی‌خانمان در گورستان