مراقب دیگران باشید تا بیشتر عمر کنید

Posted by

بی بی سی اعتراف کرد/عربستان بازنده و ایران برنده حلب شد!

مطالعه یک تیم تحقیقاتی بین المللی نشان داده است که پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که به طور متوسط با نوه های خود ‌زندگی می کنند، نسبت به پدربزرگ ها و مادربزرگ های دیگر، بیشتر عمر می کنند.

بی بی سی اعتراف کرد/عربستان بازنده و ایران برنده حلب شد!