نظر کارشناس داوری درباره بازی نفت و سپاهان

Posted by

تاثیر تلویزیون بر مرگ زودرس

پنالتی سپاهان به علت پشت پا زدن مدافع تیم نفت به درستی اعلام شد و داور کاملاً به صحنه نزدیک بود.

تاثیر تلویزیون بر مرگ زودرس