تخلف اپراتور تلفن همراه رسیدگی می شود

Posted by

تا 10 سال نمی توانیم فلز اورانیوم تولید کنیم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان کرد: پرونده در شعبه یاد شده در جریان رسیدگی قرار دارد؛ همچنین از مردم درخواست می کنیم صورت حساب خود را دریافت کنند و چنانچه با ردیف هزینه های مربوط به خدمات مبتنی بر محتوا مواجه شدند، شکایت خود را به تعزیرات اعلام کنند.

تا 10 سال نمی توانیم فلز اورانیوم تولید کنیم