اصولگرایان در یک قدمی فهرست واحد شورای شهر پایتخت/احساس خطر اصلاح طلبان شورای چهارم از تکثر داوطلبان نام آشنا

Posted by

تحلیل یک استقلالی از عملکرد پرسپولیس در آسیا

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر با اشاره به تکثر فوق العاده در دو جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا عنوان کرد: این موضوع باعث شده است که دوستان اصلاح طلب در شورای چهارم نیز احساس خطر کنند. زیرا با تعدادی داوطلبانی که بسیاری از آنها نیز نام آشنا هستند ممکن است اعضای اطلاح طلب فعلی نیز رای نیاورند و زیر قامت آنها دیده نشوند.

تحلیل یک استقلالی از عملکرد پرسپولیس در آسیا