اقتصاد سیاسی از دیدگاه زنگنه!

Posted by

تخلیه ساختمان سازمان ملل در پی هشدار آتش سوزی

زنگنه با اشاره به اینکه اقتصاد سیاسی در کل به معنای تاثیر اقتصاد در ساختار قدرت است تاکید کرد: آنها به این دلیل بر ما فشار می آورند که نگران هستند اقدامات ما از طریق اقتصاد در ساختار سیاسی و اجتماعی و در نتیجه در قدرت تاثیر گذار باشد.

تخلیه ساختمان سازمان ملل در پی هشدار آتش سوزی