وزیر کشور: 170 هزار رای باطله نام کاندیدای سابق را نوشته بودند

Posted by

تدابیر سلامتی برای افراد با مزاج گرم و تر

وزیر کشور گفت: در این دوره از انتخابات یک میلیون و ١٥٠ هزار آراى باطله داشتیم که این تعداد طبیعى به نظر میرسد.در یک مورد ١٧٠ هزار راى باطله داشتیم که نام کاندیداى سابق رانوشته بودند.

تدابیر سلامتی برای افراد با مزاج گرم و تر