تمجید کارشناس شبکه ورزشی اروپایی از لژیونر ایرانی

Posted by

تداوم بار برف و باران در جاده های کشور

یک کارشناس ورزشی گفت: رضا قوچان نژاد یک گلزن فرصت طلب است که به خوبی نقاط کور ساختار تدافعی حریفانش را می شناسد به همین خاطر همواره بهترین تمام کننده برای توپ های مرده در محوطه جریمه حریفان است.

تداوم بار برف و باران در جاده های کشور