ساعت 19:30 دی ۹۵؛ خیابان های تهران قفل شد

Posted by

ترامپ،مشاور خود در امور امنیتی و مبارزه با تروریسم را انتخاب کرد

تصاویر دریافتی از ترافیك تهران در عصر سه شنبه هفتم دی1395 نشان می‌دهد ترافیك شدیدی در بسیاری از خیابان‌ها به چشم می‌خورد.

اين در حالي است از آغاز ترافیک های شبانه تهران حدود یک ماه می گذرد.  عصر يكشنبه هفتم آذر 1395 اولین باری بود که دوربین ها تصاویر ترافیک شبانه تهران را به مدت چند ساعت ثبت کرد.

 

ترامپ،مشاور خود در امور امنیتی و مبارزه با تروریسم را انتخاب کرد