بقایی می تواند احمدی نژاد و مشایی را نماینده خود کند؟

Posted by

ترامپ: آمریکا وارد جنگ در سوریه نخواهد شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: درباره اعطای نمایندگی به شخص دیگر برای ثبت نام در قانون تنها کتبی بودن این درخواست ذکر شده و اشاره‌ای به رسمی‌بودن و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی نیست.

ترامپ: آمریکا وارد جنگ در سوریه نخواهد شد