اقدام برخی دختران برای کاهش سن در شناسنامه/ سه سال زندان تغییر سن غیرقانونی

Posted by

ترامپ: اوضاع بین آمریکا و روسیه رو به‌ راه می‌شود

متقاضیان تغییر سن تنها با ارائه نامه از مرجع قضائی و انتظامی یا ثبت احوال پذیرش می‌شوند. مجازات تغییر سن غیرقانونی در شناسنامه، تا سه سال زندان تعیین شده است.

ترامپ: اوضاع بین آمریکا و روسیه رو به‌ راه می‌شود