افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق فرهنگیان در سال جدید؟

Posted by

ترامپ به اردوغان تبریک گفت

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را در اجرای بند الف ماده 50 قانون اجرای برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.

ترامپ به اردوغان تبریک گفت