«رحمانی فضلی» به مجلس کشانده شد

Posted by

ترامپ تصمیمات اوباما را لغو خواهد کرد

فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراها «وزیر کشور» را با اعلام وصول سؤال ملی هفت نفر از وکلای ملت به مجلس کشاند.

ترامپ تصمیمات اوباما را لغو خواهد کرد