کاسه ساز: کم کاری درباره موضوع 9 دی برگردن سیاست گذارهای سینمایی است

Posted by

ترامپ مانع خرید هواپیما توسط ایران از بوئینگ نمی شود

کاسه ساز گفت: بخشی از مسئولیت کم کاری درباره موضوع 9 دی برگردن سیاست گذارهای فرهنگی و سینمایی است که باید ایجاد انگیزه می کردند و بخش دیگر بر گردن هنرمندانمان است که باید درباره این موضوع فعالیت هایی را انجام می دادند.

ترامپ مانع خرید هواپیما توسط ایران از بوئینگ نمی شود