غسل های واجب کدامند؟

Posted by

ترس آمریکا از حملۀ هسته‌ای روسیه

اگرکسى بدن انسان مرده اى را که سرد شده وغسلش نداده اند، مس کند یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید.

ترس آمریکا از حملۀ هسته‌ای روسیه