انسان لجباز را می توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

Posted by

تزریق پول برای ایجاد اشتغال یا مصارف انتخاباتی؟!

نکته ای که در زمینه تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در خور دقت می باشد این است که اگر احتمال می رود امر به معروف و نهی از منکر تأثیر می کند و نیز احتمال می رود که عکس نتیجه دهد؛ یعنی معصیتکار گناه خود را شدیدتر یا بیشتر می کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

تزریق پول برای ایجاد اشتغال یا مصارف انتخاباتی؟!