وزارت کشور انتخابات شعب انجمن داروسازان را باطل کرد

Posted by

تصمیم منصوریان عوض شد

وزارت کشور انتخابات شعب انجمن داروسازان ایران را با اعلام ایراد نسبت به عدم صدور شناسه فرعی برای شعب انجمن، را فاقد وجاهت قانونی و برخلاف برخی بندهای اساسنامه انجمن می داند.

تصمیم منصوریان عوض شد