زندگی شهری تهدیدی برای سلامت روان نوجوانان

Posted by

تعارض رای اصولگراها با توسعه

تحقیق جدید نشان می دهد زندگی شهری به مغز و روان نوجوانان آسیب می رساند.

به گزارش مهر، مطالعه جدید شامل بیش از ۲۰۰۰ نوجوان ۱۸ ساله در انگلستان و ولز بود که در مورد تجربه بیماری های روانی از سن ۱۲ سالگی نظیر شنیدن اصوات و احساس پارانوئید شدید مورد مصاحبه قرار گرفتند.

تیم تحقیق از کالج کینگ لندن و دانشگاه دوک دریافتند نوجوانان بزرگ شده در شهرهای بزرگ در مقایسه با نوجوانان بزرگ شده در مناطق روستایی، ۴۰ درصد بیشتر بیماری های روانی را تجربه کرده بودند.

هلن فیشر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این یافته ها بر اهمیت شیوه های پیشگیرانه ابتدایی کاهش خطر بیماری روانی تاکید دارد و بیان می کند که نوجوانان ساکن در مناطق شهری باید در اولویت باشند.»

به گفته محققان این مطالعه، شرایط محله های فقیرنشین و جرم و جنایت در شهرها از عوامل اصلی افزایش این خطر هستند.

دلایل احتمالی افزایش خطر بروز بیماری های روانی در نوجوانان ساکن در شهرهای بزرگ شامل واکنش شدید بیولوژیکی به استرس است که بر دوپامین مغز تاثیر می گذارد. به گفته محققان، دوپامین اضافی در مغز عامل تاثیرگذار در بروز بیماری های روانی نظیر شیزوفرنی است.

تعارض رای اصولگراها با توسعه