دایی مخالف جدایی مبعلی از نفت

Posted by

تعداد منازل شهروندان فلسطینی که صهیونیست‌ها تخریب کردند

خلیلی گفت:من با دایی شخصا صحبت کردم و او قویا عنوان کرد که اجازه جدایی به هیچ بازیکنی را نمی‌دهد. ما به مبعلی نیاز داریم .

تعداد منازل شهروندان فلسطینی که صهیونیست‌ها تخریب کردند