آقای وزیر، خبرنگاری‌ که‌ سؤال می‌پرسد مزدور نیست

Posted by

تعلیق اخراج پناهندگان افغان از آلمان

امروز در حاشیه جلسه هیات دولت وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص افتتاح یک بیمارستان نیمه کاره گفت: آدم بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه کار کند.

امروز آرش خلیل خانه در حاشیه جلسه هیات دولت از وزیر بهداشت درباره افتتاح یک بیمارستان با وجود آماده نبودن آن سوال کرده اما آقای قاضی زاده هاشمی به شدت از این سوال برآشفته و ضمن این که او را مزدور خوانده گفته است: آدم بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه کار کند.

من و آرش خلیل خانه حدود 16 سال است که در روزنامه قدس همکاریم. طی این سالها او یکی از بی حاشیه‌ترین خبرنگارانی بوده که می شناختم. کارش را خوب انجام داده و انصافا نگاه جناحی و حزبی هم نداشته است.

وقتی آرش ماجرا را برایم تعریف کرد بغض گلویم را گرفت و یکبار دیگر به من یادآوری شد که خبرنگار مرغ عزا و عروسی برخی سیاستمداران است که هرجا حرفی نداشته باشند او را سر می برند.

شنیده بودم که هرجا کلام پایان یابد موسیقی آغاز می شود اما نشنیده بود که هرجا جواب نداشته باشی باید توهین کنی.

آرش فقط سوال پرسیده و گناهش این است که جواب می خواسته. او مثل آقای وزیر بیمارستان دار نیست. او خبرنگاری شریف است که به جای نان درآوردن از بیماری مردم از آگاهی بخشیدن به آنها لقمه ای را برای خانواده اش مهیا می کند.

آقای وزیر مزدور کسی نیست که سوال می کند مزدور کسی است که فکرش را به مزد فروخته است. به خبرنگار نگو مزدور چون او در هرجناحی که باشد وقتی سوال می کند پاک‌ترین نان را در می‌آورد. مزدور به کسی می‌گویند که نانش را از خیانت به مردمش به دست بیارود.

اقای قاضی زاده عزیز، اگر وقت و اعصاب نداری وزارت را به کسی بده که اگر جواب خبرنگار را نمی دهد حداقل به او توهین نکند. فکر نمی کنم کاری که شما با 4 هزار و 500 میلیارد تومان پول در این کشور کردی قرار باشد بدون سوال کردن به آرشیو سپرده شود.
*دبیر سرویس سیاسی روزنامه قدس

تعلیق اخراج پناهندگان افغان از آلمان