ناوشکن پیشرفته روسیه به سوریه می رود

Posted by

تغییر برنامه تمرین آبی پوشان پایتخت

سامانۀ موشکی شتیل، توپ 100 میلیمتری، توپ های ضد هوایی و سامانه های پرتاب بمب و اژدر” دیگر سلاح های موجود روی عرشۀ ناوشکن گریگوروویچ است. این ناوشکن روسی همچنین قادر به حمل بالگرد است.

تغییر برنامه تمرین آبی پوشان پایتخت