خنده از لبان پسته ایران رفت

Posted by

تقدیرAFC از محسن ترکی

پسته به عنوان یکی از محصولات صادراتی ایران همواره سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و در سراسر دهکده جهانی به عنوان نمادی از کشورمان شناخته می‌شود.

تقدیرAFC از محسن ترکی