تاکید فراوان آیت الله مجتهدی خواندن نماز های واجب در مسجد

Posted by

تقلید همسران سران جهان از ملانیا ترامپ

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) می فرماید:مستحب است که نمازهای واجب خصوصا نمازهای روزانه را به جماعت بخوانند و خواندن نماز صبح و مغرب و عشا به جماعت خصوصا برلی همسایگان مسجد و برای کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است.

تقلید همسران سران جهان از ملانیا ترامپ