ویران‌‌ترین اقتصاد جهان

Posted by

تلفات حوادث رانندگی در سال جاری کاهش یافته است

اقتصاد سوریه ظرف سال‌های جنگ نزدیک به ۵۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ مساله‌ای که باعث شده اقتصاد سوریه در جایگاه نخست به عنوان بیشترین اقتصاد خسارت دیده جهان قرار بگیرد‌.

تلفات حوادث رانندگی در سال جاری کاهش یافته است