منافع حذف کارت سوخت برای قاچاقچیان سوخت

Posted by

تمجید کارشناس شبکه ورزشی اروپایی از لژیونر ایرانی

هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

تمجید کارشناس شبکه ورزشی اروپایی از لژیونر ایرانی