«راپچید داتی» ایران و روسیه را به نقش غیر سازنده در منطقه متهم کرد

Posted by

تنها زورخانه راور با بیش از 70سال قدمت رو به ویرانی است+تصاویر

نماینده فرانسه در پارلمان اروپا با ستایش از ریاض، ایران و روسیه را متهم به نقش غیر سازنده در منطقه نمود. نماینده فرانسه در پارلمان اروپا در ادامه مدعی اهمیت نقش عربستان سعودی در نبرد علیه ترورسیم شد.

تنها زورخانه راور با بیش از 70سال قدمت رو به ویرانی است+تصاویر