عربستان پیام سازش به ایران داده

Posted by

توضیح سیروس مقدم درباره پایتخت 5

روزنامه “وطن” چاپ آمریکا نوشت: «عربستان پیام سازش به ایران از طریق “عثمان العمیر” نویسنده و روزنامه نگار سعودی نزدیک به مراکز تصمیگیری نظام ریاض داده است.»

توضیح سیروس مقدم درباره پایتخت 5