گران‌ترین کشور در هزینه‌های سلامت شد

Posted by

تکذیب لیست کابینه رئیسی / قم مقصد اولین سفر استانی رئیسی

بهداشت و درمان یکی از بخش‌های پرهزینه در اقتصاد کشورهاست. هزینه‌های سالانه این بخش می‌تواند درصد بالایی از درآمد ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

تکذیب لیست کابینه رئیسی / قم مقصد اولین سفر استانی رئیسی