سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات مسکن

Posted by

تکواندوکاران زن ایرانی به مراکش می روند

بانک عامل بخش مسکن با اعلام سرفصل برنامه‌های 17 گانه تامین مالی در سال 96، از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات در سال جاری خبر داد.

تکواندوکاران زن ایرانی به مراکش می روند