بیشتر شدن گره های تهران با دولتی شدن شهرداری ها

Posted by

تیپ متفاوت مهران مدیری به همراه ارژنگ امیرفضلی/ عکس

طلایی با اشاره به آثار سوء دولتی کردن شهرداری ها بر شهر و شهروندان عنوان کرد: این موضوعی گره ای به گره های شهر اضافه می کند و اداره شهر ها با چالش های بیشتر مواجه می شود.

تیپ متفاوت مهران مدیری به همراه ارژنگ امیرفضلی/ عکس