پاسخ آیت الله جنتی درباره رد صلاحیت برخی افراد

Posted by

جادوگر قرارداد با نفتی ها را امضا نکرد

آیت الله جنتی گفت: : برخی مقامات بالا درتایید صلاحیت‌ها اصرار می‌کردند البته نظر سوئی نداشتند، اما ما تحت تاثیر هیچ کدام از آنها قرار نگرفتیم، ناراحتیها و کدورت‌هایی هم که پیدا می‌کردند ما تحمل می‌کردیم.

جادوگر قرارداد با نفتی ها را امضا نکرد