کاهش چشمگیر ‌بیماری سالک در استان یزد‌

Posted by

جاهلین فتنه ۸۸ باید از ملت ایران عذرخواهی کنند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره) یزد با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه کاهش بیماری سالک در ‌یزد انجام شده است، گفت: ‌در ۹ ماهه امسال شاهد کاهش چشمگیر این بیماری در ‌بافق بودیم
.

جاهلین فتنه ۸۸ باید از ملت ایران عذرخواهی کنند